ධාරිතාව ගනිමින්
ධාරිතාව ගනිමින්

ගණනය ප්රතිඵල
රුවනයකි වෙළුම 5.76 මීටර්3 හෝ 5760 ලීටර්
දියර ප්රමාණය 3.6 මීටර්3 හෝ 3600 ලීටර්
නිදහස් පරිමාව 2.16 මීටර්3 හෝ 2160 ලීටර්

පහළ ප්රදේශයේ 3.6 මීටර්2
පාර්ශ්වික මතුපිට ප්රදේශයේ 12.16 මීටර්2
මෙම රුවනයකි මුළු ප්රදේශය 19.36 මීටර්2


© www.zhitov.ru