නිර්දේශ
එය සූත්රය පහසුකම් අනුරූප
ප්රමාණවත් වේදිකාව ගැඹුර
පඩි පෙළ පහසු කෝණය 39.8°
ඊසි ස්ටෙප්
පැති පෙනුම
පැති පෙනුම

ඉදිරිපස දැක්ම
ඉදිරිපස දැක්ම

අදියර රූප සටහන
අදියර රූප සටහන

ඉහළ දැක්ම
ඉහළ දැක්ම

kosoura ඇඳීම
kosoura ඇඳීම

ඇඳීම පියවර
ඇඳීම පියවරමූලික දත්ත
ඉණිමගේ උස 2500 මි.මී.
මෙම සැලසුම තුළ stairwell දිග 3000 මි.මී.
අදියර සංඛ්යාව 13
ඇති පියවර ඝණකම 50 මි.මී.
ප්රක්ෂේපනය පියවර 50 මි.මී.

පඩිපෙල stringers
දිග kosoura 3873 මි.මී.
ඉණිමගේ නැඹුරු වන කෝණය 39.8°

Layermass
පියවර උස 192 මි.මී.
කට්ට ගැඹුර 281 මි.මී.
මෙම riser උස 142 මි.මී.


© www.zhitov.ru