टोकरी
टोकरी

उपरितः दृश्यम्
उपरितः दृश्यम्

पार्श्वदृश्यम्
पार्श्वदृश्यम् X
पार्श्वदृश्यम्
पार्श्वदृश्यम् Z

पार्श्वे राफ्टरः
पार्श्वे राफ्टरः X
पार्श्वे राफ्टरः
पार्श्वे राफ्टरः Z

पृष्ठपार्श्वयोः उपरि स्तम्भाः
पृष्ठपार्श्वयोः उपरि स्तम्भाः


छतक्षेत्रम् 59.93 पु2
कार्निशस्य दीर्घता 25667 मि.मी (25.67 पु) (7333+5500+7333+5500)
स्केट लम्बाई 23367 मि.मी (23.37 पु) (5842*4)

राफ्टर आयाम
वर्णन 1. 5842 मि.मी - 1 पीसीएस।
वर्णन 2. 5842 मि.मी - 1 पीसीएस।
वर्णन 3. 5842 मि.मी - 1 पीसीएस।
वर्णन 4. 5842 मि.मी - 1 पीसीएस।
विवरणं 5. 4220 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 11. 4220 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 6. 3500 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 12. 3500 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 7. 2780 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 13. 2780 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 8. 2059 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 14. 2059 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 9. 1339 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 15. 1339 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 10. 619 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 16. 619 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 17. 4612 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 21. 4612 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 18. 3515 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 22. 3515 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 19. 2419 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 23. 2419 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 20. 1322 मि.मी - 2 पीसीएस।
विवरणं 24. 1322 मि.मी - 2 पीसीएस।
कुल राफ्टर लम्बाई 128907 मि.मी (128.91 पु)
स्तम्भानां कृते काष्ठस्य आयतनम् 0.97 पु3


म्यानफलकस्य आयामाः
(पृष्ठभाग X)

पंक्ति 1 7333 मि.मी
पंक्ति 2 6834 मि.मी
पंक्ति 3 6334 मि.मी
पंक्ति 4 5834 मि.मी
पंक्ति 5 5334 मि.मी
पंक्ति 6 4835 मि.मी
पंक्ति 7 4335 मि.मी
पंक्ति 8 3835 मि.मी
पंक्ति 9 3335 मि.मी
पंक्ति 10 2836 मि.मी
पंक्ति 11 2336 मि.मी
पंक्ति 12 1836 मि.मी
पंक्ति 13 1336 मि.मी
पंक्ति 14 837 मि.मी
पंक्ति 15 337 मि.मी

म्यानफलकस्य आयामाः
(पृष्ठभाग Z)

पंक्ति 1 5500 मि.मी
पंक्ति 2 5172 मि.मी
पंक्ति 3 4843 मि.मी
पंक्ति 4 4515 मि.मी
पंक्ति 5 4187 मि.मी
पंक्ति 6 3859 मि.मी
पंक्ति 7 3530 मि.मी
पंक्ति 8 3202 मि.मी
पंक्ति 9 2874 मि.मी
पंक्ति 10 2545 मि.मी
पंक्ति 11 2217 मि.मी
पंक्ति 12 1889 मि.मी
पंक्ति 13 1561 मि.मी
पंक्ति 14 1232 मि.मी
पंक्ति 15 904 मि.मी
पंक्ति 16 576 मि.मी
पंक्ति 17 247 मि.मी


फलकानाम् कुलदीर्घता 212757 मि.मी (212.76 पु)
टोकरे कृते काष्ठस्य आयतनम् 0.53 पु3


© www.zhitov.ru