पार्श्वतः अग्रे च दृश्यम्
पार्श्वतः अग्रे च दृश्यम्
छतस्य आयामाः
छतस्य आयामाः


ग्रीनहाउस क्षेत्र: 11.25 पु2
ग्रीनहाउस आयतन: 21.38 पु3
परिधि: 14 पु

पूर्णकाचक्षेत्रम्: 36.36 पु2
छतक्षेत्रम्: 13.36 पु2 (2 x 6.68)
पार्श्वभित्तिक्षेत्रम्: 13.5 पु2 (2 x 6.75)
मुखौटा क्षेत्र: 9.5 पु2 (2 x 4.75)

फ्रेम सामग्रीनां लम्बता: 122.12 पु


© www.zhitov.ru