बिछान योजना
बिछान योजना

भित्ति A1
पूर्ण क्षेत्र: 4.17 पु2
समाप्तं विना: 1.01 पु2
टाइल क्षेत्र: 3.16 पु2
टाइल्स् इत्यस्य संख्या: 105 द्रव्य
प्लिन्थः: 0.15 मीटर्

भित्ति B1
पूर्ण क्षेत्र: 3.68 पु2
समाप्तं विना: 0.39 पु2
टाइल क्षेत्र: 3.29 पु2
टाइल्स् इत्यस्य संख्या: 110 द्रव्य
प्लिन्थः: 0.9 मीटर्

भित्ति C1
पूर्ण क्षेत्र: 4.17 पु2
समाप्तं विना: 1.4 पु2
टाइल क्षेत्र: 2.77 पु2
टाइल्स् इत्यस्य संख्या: 92 द्रव्य
प्लिन्थः: 1 मीटर्

भित्ति D1
पूर्ण क्षेत्र: 3.68 पु2
टाइल्स् इत्यस्य संख्या: 123 द्रव्य
प्लिन्थः: 1.5 मीटर्

कुल
पूर्ण क्षेत्र: 15.68 पु2
समाप्तं विना: 2.8 पु2
टाइल क्षेत्र: 12.88 पु2
टाइल्स् इत्यस्य संख्या: 429 द्रव्य

कुल सीम लम्बाई: 150.3 मीटर्
प्लिन्थः: 3.55 मीटर्
परिधि: 6.4 मीटर्

टाइल लागत: 2576.5
कार्यस्य व्ययः: 5153


© www.zhitov.ru