अन्ध क्षेत्र रेखाचित्र कटवे
अन्ध क्षेत्र रेखाचित्र कटवे


अन्धक्षेत्रम् 48.96 पु2
अन्ध क्षेत्र आयतन 34.762 पु3

भूवस्त्र 48.96 पु2
सुदृढीकरणजालम् 48.96 पु2
जलरोधकता 74.52 पु2
पक्की पाषाण 48.96 पु2
ठोस 4.896 पु3
इन्सुलेशन 2.448 पु3
ग्रेवल 14.688 पु3
वालुका 9.792 पु3
सीमा 45.6 पु
फार्मवर्क लम्बाई 45.6 पु
फार्मवर्क क्षेत्र 32.376 पु2


© www.zhitov.ru