ਬੱਜਰੀ ਜ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਪ ਢੇਰ
ਬੱਜਰੀ ਜ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਪ ਢੇਰ

ਢੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ 3.047 m3
ਢੇਰ ਦੀ ਸਤਹ ਖੇਤਰ 10.1 m2© www.zhitov.ru