କାନ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ 29.15 ମି2
ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଷେତ୍ର 0.96 ମି2 (1 PC)
ଦ୍ୱାର କ୍ଷେତ୍ର 1.52 ମି2 (1 PC)
କବାଟ ଏବଂ windows ରକା ସହିତ କାନ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର 26.67 ମି2
ପରିସୀମା 11 ମି

ଗୋଟିଏ ରୋଲର କ୍ଷେତ୍ର 5 ମି2
ବ୍ଲେଡ୍ ଲମ୍ବ 2.8 ମି
ଏକ ରୋଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର 3 PC
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲର ସନ୍ତୁଳନ 1.6 ମି
ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ .ାରା 2.8 ମି ~18 PC

ୱାଲପେପର ରୋଲଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ସମୁଦାୟ 6 PC
ଅବଶିଷ୍ଟ 3.33 ମି2 କିମ୍ବା 0.67 ଗାଡ଼ି© www.zhitov.ru