ସୁପାରିଶଗୁଡିକ
ସୁବିଧା ସୂତ୍ର ସହିତ ଗଠିତ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗଭୀରତା
ସୁବିଧାଜନକ ସିଡ଼ି କୋଣ 39.8°
ଆରାମଦାୟକ ପାହାଚ
ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ
ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ

ଆଗ ଦୃଶ୍ୟ
ଆଗ ଦୃଶ୍ୟ

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚିତ୍ର
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚିତ୍ର

ଉପରୁ ଦର୍ଶନ
ଉପରୁ ଦର୍ଶନ

କୋସୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର
କୋସୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର

ପଦାଙ୍କ ଚିତ୍ର
ପଦାଙ୍କ ଚିତ୍ରପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ
ସିଡ଼ି ଉଚ୍ଚତା 2500 mm
ଯୋଜନାରେ ସିଡ଼ିୱେଲର ଲମ୍ବ 3000 mm
ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13
ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା 50 mm
ପଦାଙ୍କ 50 mm

କୋସୁର ପାହାଚ
କୋସୁର ଲମ୍ବ 3873 mm
ସିଡ଼ି କୋଣ 39.8°

ଷ୍ଟେପ୍ ସାଇଜ୍
ଷ୍ଟେପ୍ ଉଚ୍ଚତା 192 mm
ପଦାଙ୍କ ଗଭୀରତା 281 mm
ରାଇଜର ଉଚ୍ଚତା 142 mm


© www.zhitov.ru