ସୁପାରିଶଗୁଡିକ
ସୁବିଧା ସୂତ୍ରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ 31.4%
 • ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆମେ ସୁପାରିଶ କରୁ ତଥାପି 3
 • ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗଭୀରତା
  ସୁବିଧାଜନକ ସିଡ଼ି କୋଣ 34.3°
  ଆପେକ୍ଷିକ ଆରାମଦାୟକ ପାହାଚ
  ପାହାଚର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର
  ପାହାଚର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର

  ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ
  ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ

  ଧନୁ ଚିତ୍ର
  ଧନୁ ଚିତ୍ର  ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ
  ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା 2500 mm
  ଯୋଜନାରେ ସିଡ଼ିୱେଲର ଲମ୍ବ 3000 mm
  ପ୍ୟାଡ୍ ଓସାର 800 mm
  ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10
  ତଳ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ 3
  ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା 50 mm
  ପଦାଙ୍କ 50 mm

  ଷ୍ଟେପ୍ ସାଇଜ୍
  ଷ୍ଟେପ୍ ଉଚ୍ଚତା 250 mm
  ପଦାଙ୍କ ଗଭୀରତା 417 mm
  ରାଇଜର ଉଚ୍ଚତା 200 mm

  ଧନୁଯାତ୍ରା ପାହାଚ
  ଉପର ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଗର ଲମ୍ବ 2663 mm
  ଉପର ଧନୁର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ 3067 mm
  ନିମ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ଆଗର ଲମ୍ବ 1775 mm
  ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଲମ୍ବ 2180 mm
  ଧନୁଯାତ୍ରା ମୋଟା 276 mm
  ଷ୍ଟେପ୍ ତଳେ କଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ଦୂରତା 444 mm
  ସିଡ଼ି କୋଣ 34.3° ଚଟାଣ ସ୍ତରରୁ  © www.zhitov.ru