ପାହାଚର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର
ପାହାଚର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର

ସାଧାରଣ ଫର୍ମ
ସାଧାରଣ ଫର୍ମ

ଷ୍ଟେପ୍ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ
ଷ୍ଟେପ୍ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ


ସୁପାରିଶଗୁଡିକ
ସୁବିଧା ସୂତ୍ରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ 16.7%
 • ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆମେ ସୁପାରିଶ କରୁ ତଥାପି 2
 • ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗଭୀରତା : 230 mm
 • ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ର୍ୟୁଜନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁ F ଉପରେ 50 mm
 • ସୁବିଧାଜନକ ସିଡ଼ି କୋଣ 36.9°
  ଅସୁବିଧାଜନକ ପାହାଚ


  ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ
  ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା 1500 mm
  ଯୋଜନାରେ ପାହାଚର ଲମ୍ବ 2000 mm
  ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10
  ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା 50 mm
  ପଦାଙ୍କ 30 mm

  ପ୍ୟାଡ୍ ଲମ୍ବ 500 mm
  ପ୍ୟାଡ୍ ମୋଟା 100 mm
  ଅତିରିକ୍ତ ମୋଟା 50 mm
  ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟା 60 mm

  ଧନୁଯାତ୍ରା ପାହାଚ
  ଧନୁଯାତ୍ରା ର ଲମ୍ବ 2500 mm
  ସିଡ଼ି କୋଣ 36.9°

  ଷ୍ଟେପ୍ ସାଇଜ୍
  ଷ୍ଟେପ୍ ଉଚ୍ଚତା 150 mm
  ପଦାଙ୍କ ଗଭୀରତା 230 mm

  କଂକ୍ରିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍
  ସାଇଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 0.04 ଘନ ମିଟର
  ଗୋଟିଏ ସୋପାନର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 0.012 ଘନ ମିଟର
  ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 0.12 ଘନ ମିଟର
  ଅତିରିକ୍ତ ମୋଟା 0.1 ଘନ ମିଟର

  ଫିଟିଙ୍ଗସ୍
  ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ସଂଖ୍ୟା 30 ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ
  ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ସଂଖ୍ୟା 24 ମିଟର
  ସଶକ୍ତିକରଣ ଓଜନ 9.47 କିଲୋଗ୍ରାମ୍
  ସମୁଦାୟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 0.26 ଘନ ମିଟର


  © www.zhitov.ru