Dimensions walakkaa fooqii pilaanii keessatti.
Dimensions walakkaa fooqii pilaanii keessatti.

Daataa jalqabaa
Bal'ina Raafter 150 mm
Fulbaana Raafter 50 mm
Eaves jedhamuun beekama 500 mm
bal’ina fooqii 6000 mm
Hojjaa Y 1000 mm
Hojjaa Y2 2000 mm
Dheerinni fooqii guddaa (skate jedhamuun beekama) 6200 mm

Dimensions fooqii
Olka’iinsa foddaa guutuu 5224 mm
Bal'ina kanfaasichaa 6200 mm
naannoo fooqii 32.39 (64.78) iskuweer meetira

Dheerinni raaftii 5224 (3162 + 2062) mm
Baay’ina rafters 11 (22)
Jildii meeshaalee raaftaa 0.43 (0.86) meetira kiyuubii ta’a
Baay’ina tarree gabatee batteen 27 (54)
Jildii gabatee saanduqa sanaa 0.61 (1.22) meetira kiyuubii ta’a yookaan 28 (56) ciccitaa by 6 meetira
Hamma meeshaa fooqii 23 (46) waraqaawwan
2.9 tarreewwan by 7.7 tokkoon tokkoon walakkaaf bal’ina waraqaa

Meeshaa fooqii (gilaasiin, ruubeerooyidii...) 66 iskuweer meetira
Ruberoid jedhamuun beekama 5 rolls jedhama (Roola tokkoof iskuweer meetira 15) ykn gilaasiin 4 rolls jedhama (Roola tokkoof iskuweer meetira 20)
Wal-irra bu’uu 10%


© www.zhitov.ru