Fakkii waliigalaa sadarkaa
Fakkii waliigalaa sadarkaa

Fuulduraan ilaaluu
Fuulduraan ilaaluu


Safara tarkaanfii
Safara tarkaanfii
Dimshaashumatti kutaalee funyoo bowwaa
Dimshaashumatti kutaalee funyoo bowwaa

Gubbaa irraa ilaaluu
Gubbaa irraa ilaaluu

tarkaanfiiwwan fudhataman
tarkaanfiiwwan fudhataman

Yaada kennaman
Foormulaa mijataa wajjin kan walsimu
Gad fageenya tarkaanfii gahaa
Kofa mijataa inclination sadarkaa 36.2°
Sadarkaa mijataa

Daataa jalqabaa
Olka’iinsa sadarkaa 2500 mm
Dheerinni sadarkaa pilaanii keessatti 3000 mm
Bal’ina sadarkaa 900 mm
Baay’ina tarkaanfiiwwanii 12 + naannoo
Fulbaana tarkaanfii 50 mm
tarkaanfiiwwan ledge 50 mm

Kofa sadarkaa 36.2°

Safara tarkaanfii
Olka’iinsa Tarkaanfii 192 mm
Gad fageenya tarkaanfii 313 mm
Olka'iinsa riser 142 mm

Naannoo tarkaanfii hunda 3.375 m2
Naannoo meeshaa iddoo sanaa 1.665 m2

Lakkoofsa piroofaayilii sibiilaa
Funyaan bowwaa 11199 mm
naannoo 5240 mm
Ida'ama 16439 mm


© www.zhitov.ru