Yaada kennaman
Foormulaa mijataa wajjin kan walsimu
Gad fageenya tarkaanfii gahaa
Kofa mijataa inclination sadarkaa 39.8°
Sadarkaa mijataa

Fakkii waliigalaa sadarkaa
Fakkii waliigalaa sadarkaa

Safara tarkaanfii
Safara tarkaanfii

tarkaanfiiwwan fudhataman
tarkaanfiiwwan fudhataman
funyoo sadarkaa
funyoo sadarkaa

deeggarsa tarkaanfii
deeggarsa tarkaanfii


Daataa jalqabaa
Olka’iinsa sadarkaa 2500 mm
Dheerinni sadarkaa pilaanii keessatti 3000 mm
Bal’ina sadarkaa 900 mm
Baay’ina tarkaanfiiwwanii 13
Fulbaana tarkaanfii 50 mm
tarkaanfiiwwan ledge 50 mm

Dheerinni funyoo sadarkaa 3734 mm
Fageenya jalqaba funyoo xiyyaa irraa kaasee hanga deeggarsa jalqabaa gararraa 56 mm
Tarkaanfii hidhachuu deeggaru 300 mm
Hammi meeshaa deeggarsa funyoo bowwaa tokkoo 2240 mm
Kofa sadarkaa 39.8°

Safara tarkaanfii
Olka’iinsa Tarkaanfii 192 mm
Gad fageenya tarkaanfii 281 mm
Olka'iinsa riser 142 mm
Naannoo tarkaanfii hunda 3.285 m2


© www.zhitov.ru