Fakkii waliigalaa sadarkaa
Fakkii waliigalaa sadarkaa
Fakkii unkaa tarkaanfii
Fakkii unkaa tarkaanfii
Fakkii funyoo bowwaa
Fakkii funyoo bowwaa

Yaada kennaman
Foormulaa mijataa irraa maquu by 8.6%
 • Lakkoofsa tarkaanfiiwwanii dabaluu ni gorsina ammallee irra jira 1
 • Gad fageenya tarkaanfii gahaa
  Kofa mijataa inclination sadarkaa 34.8°
  Gullallee haalaan mijataa ta'e

  Daataa jalqabaa
  Olka’iinsa sadarkaa 2500 mm
  Dheerinni sadarkaa pilaanii keessatti 2300 mm
  Bal'ina Waltajjii 800 mm
  Tarkaanfiiwwan balalii gubbaa keessatti 5
  Tarkaanfiiwwan span gidduutti 3
  Tarkaanfiiwwan span gadii keessatti 2
  Fulbaana tarkaanfii 50 mm
  tarkaanfiiwwan ledge 50 mm

  Bu'aa shallaggii
  Hidhaa gubbaa dheerina guutuu 2173 mm
  Dheerinni fuula duraa funyoo bowwaa gubbaa 1826 mm
  Dheerinni funyoo bowwaa gidduu guutuudha 1807 mm
  Dheerinni kutaa fuulduraa funyoo bowwaa gidduu 1461 mm
  Dheerinni funyoo bowwaa gadii guutuudha 1442 mm
  Dheerinni fuula duraa funyoo bowwaa gadii 1096 mm
  Fulbaana funyoo bowwaa 241 mm
  Fageenya funyoo xiyyaa irratti cirracha tarkaanfii jala jiru gidduu jiru 365 mm
  Kofa sadarkaa 34.8° sadarkaa lafa irraa

  Gad fageenya tarkaanfii 350 mm
  Olka’iinsa Tarkaanfii 208 mm
  Olka'iinsa riser 158 mm


  © www.zhitov.ru