Yaada kennaman
Foormulaa mijataa irraa maquu by 31.4%
 • Lakkoofsa tarkaanfiiwwanii dabaluu ni gorsina ammallee irra jira 3
 • Gad fageenya tarkaanfii gahaa
  Kofa mijataa inclination sadarkaa 34.3°
  Gullallee haalaan mijataa ta'e
  Fakkii waliigalaa sadarkaa
  Fakkii waliigalaa sadarkaa

  Diyaagirama tarkaanfii
  Diyaagirama tarkaanfii

  Fakkii unkaa tarkaanfii
  Fakkii unkaa tarkaanfii

  Fakkii funyoo bowwaa
  Fakkii funyoo bowwaa  Daataa jalqabaa
  Olka’iinsa sadarkaa 2500 mm
  Dheerinni sadarkaa pilaanii keessatti 3000 mm
  Bal'ina Waltajjii 800 mm
  Baay’ina tarkaanfiiwwanii 10
  Bakka taphaatti 4 tarkaanfiiwwan fudhataman
  Fulbaana tarkaanfii 50 mm
  tarkaanfiiwwan ledge 50 mm

  funyoo sadarkaa
  Dheerinni funyoo gubbaa sadarkaa 2663 mm
  Dheerinni funyoo gadii sadarkaa 1775 mm
  Fageenya funyoo xiyyaa irratti cirracha tarkaanfii jala jiru gidduu jiru 444 mm
  Kofa sadarkaa 34.3° sadarkaa lafa irraa

  Safara tarkaanfii
  Olka’iinsa Tarkaanfii 250 mm
  Gad fageenya tarkaanfii 417 mm
  Olka'iinsa riser 200 mm


  © www.zhitov.ru