Pholisi ya Sephiri

Taolo ya sebaka sa www.zhitov.ru, seo ka morago se tlago bitšwa Sebaka, e hlompha ditokelo tša baeti ba Sebaka. Re lemoga ka ntle le go ikemela bohlokwa bja sephiri sa tshedimošo ya motho ka noši ya baeti ba Setšeng sa rena. Letlakala le le na le tshedimošo mabapi le gore ke tshedimošo efe yeo re e amogelago le go e kgoboketša ge o diriša Sebaka. Re holofela gore tshedimošo ye e tla go thuša go tšea diphetho tše di nago le tsebo mabapi le tshedimošo ya motho yeo o re fago yona.

Pholisi ye ya Sephiri e šoma fela go Sebaka le tshedimošo yeo e kgobokeditšwego ke le ka Sebaka.

Kgoboketšo ya tshedimošo

Ge o etela Sebaka, re laola leina la domain la moabi wa gago, naga, le diphetogo tša letlakala tše di kgethilwego.

Tshedimošo yeo re e hwetšago Wepesaeteng e ka dirišetšwa go dira gore go diriša ga gago Wepesaete go be bonolo, go akaretša le, eupša e sego feela:
- go rulaganya Sebaka ka tsela e loketseng ka ho fetisisa bakeng sa basebedisi

Sebaka se kgoboketša feela tshedimošo ya motho yeo o e neago ka boithatelo ge o etela goba o ingwadiša Setšeng. Tshedimošo ya motho e akaretša tshedimošo yeo e go hlaolago bjalo ka motho yo a itšego, go swana le leina la gago goba aterese ya imeile. Le ge o ka lebelela dikagare tša Sebaka ntle le go ingwadiša, o tla swanelwa ke go ingwadiša gore o diriše dikarolo tše itšego.

Sebaka se šomiša theknolotši ya dikhukhi go hlama pego ya dipalopalo. Dikhukhi di na le tshedimošo yeo e ka nyakegago bakeng sa Sebaka - go boloka dipeakanyo tša gago bakeng sa go lebelela dikgetho le go kgoboketša tshedimošo ya dipalopalo Setšeng, i.e. Lega go le bjalo, tsebišo ye ka moka ga e tswalane le wena bjalo ka motho ka o tee ka o tee ka tsela le ge e le efe. Dikhukhi ga di rekote aterese ya gago ya imeile goba tshedimošo efe goba efe ya motho ka wena. Theknolotši ye e šomišwa gape mo Setšeng ke dikhaonthara tša baeti.

Go tlaleletša, re šomiša dilog tša seva ya wepe ya maemo go bala palo ya baeti le go sekaseka bokgoni bja setegeniki bja Sebaka sa rena. Re šomiša tshedimošo ye go bona gore ke batho ba bakae bao ba etelago Sebaka le go rulaganya matlakala ka mokgwa wo o nago le bogwera kudu, go netefatša gore Sebaka se sepelelana le diphensele tšeo ba di šomišago, le go dira gore diteng tšeo di lego matlakaleng a rena di be le mohola ka mo go kgonegago go baeti ba rena. Re rekota tshedimošo mabapi le metsamao Setšeng, eupša e sego mabapi le baeti ka o tee ka o tee ba Setšeng, ka gona ga go na tshedimošo e itšego mabapi le wena ka noši yeo e tlago bolokwa goba ya dirišwa ke Taolo ya Sebaka ntle le tumelelo ya gago.

Go lebelela dilo tšeo di se nago dikhukhi, o ka beakanya sephephediši sa gago gore se se amogele dikhukhi goba se go tsebiše ge di romelwa.

Go abelana tshedimošo.

Taolo ya Sebaka ka tlase ga mabaka afe goba afe ga e rekiše goba e hiriša tshedimošo ya gago ya motho ka noši go batho ba bangwe. Gape ga re utolle tshedimošo ya motho yeo o e fago, ntle le ge go nyakega ka molao.

Taolo ya sebaka e na le tirišano le Google, yeo e beago didirišwa tša papatšo le dipapatšo matlakaleng a sebaka ka tefo. Bjalo ka karolo ya tirišano ye, Taolo ya Sebaka e tliša tlhokomelo ya bao ba nago le kgahlego ka moka tshedimošo ye e latelago:
1. Google, bjalo ka morekiši wa mokgatlo wa boraro, e šomiša dikhukhi go direla dipapatšo Setšeng.
2. Dikhukhi tša setšweletšwa sa papatšo sa DoubleClick DART di šomišwa ke Google ka dipapatšong tšeo di hlankelwago Setšeng bjalo ka motšwasehlabelo lenaneong la AdSense bakeng sa diteng.
3. Tšhomišo ya Google ya khukhi ya DART e e dumelela go kgoboketša le go šomiša tshedimošo ya baeti ba Sebaka, ntle le leina, aterese, aterese ya imeile, goba nomoro ya mogala, mabapi le diketelo tša gago go Sebaka le diwepesaete tše dingwe e le gore e nee dipapatšo ka ga ditšweletšwa le ditirelo tšeo di fetago e lebanego le wena.
4. Google e hlahlwa ke pholisi ya yona ya sephiri ge e kgoboketša tshedimošo ye.
5. Badiriši ba sebaka ba ka kgetha go se diriše dikhukhi tša DART ka go etela Pholisi ya Sephiri ya Dipapatšo tša Google le Neteweke ya Molekane.

Go latola maikarabelo
Hle gopola gore phetišetšo ya tshedimošo ya motho ge o etela mafelo a batho ba bangwe, go akaretšwa le mafelo a dikhamphani tša balekane, le ge weposaete e na le kgokagano ya Sebaka goba Sebaka se na le kgokagano ya diwepesaete tše, ga e akaretšwe ke tokomane ye. Taolo ya Sebaka ga e na maikarabelo a ditiro tša diwepesaete tše dingwe. Tshepetšo ya go kgoboketša le go fetišetša tshedimošo ya motho ge o etela mafelo a e laolwa ke tokomane ya “Tšhireletšo ya Tshedimošo ya Botho” goba ye e swanago le yona, yeo e lego mafelong a dikhamphani tše.


Free thepa ya go aga tirelo ya go bala