कट्टर
कट्टर
बार
बार

रेल को केन्द्रहरूको बीचमा दूरी 104 मिमी
रेल बीच दूरी 44 मिमी

रेल उचाइ

  1. 1400 मिमी - 2 मोहरे.
  2. 1450 मिमी - 2 मोहरे.
  3. 1495 मिमी - 2 मोहरे.
  4. 1536 मिमी - 2 मोहरे.
  5. 1571 मिमी - 2 मोहरे.
  6. 1602 मिमी - 2 मोहरे.
  7. 1628 मिमी - 2 मोहरे.
  8. 1650 मिमी - 2 मोहरे.
  9. 1668 मिमी - 2 मोहरे.
10. 1682 मिमी - 2 मोहरे.
11. 1692 मिमी - 2 मोहरे.
12. 1698 मिमी - 2 मोहरे.
13. 1700 मिमी - 1 मोहरे.


© www.zhitov.ru