သစ်၏ပမာဏ: 0.993

1 ဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်းသစ်: 0.0153
တစ်ကုဗမီတာအတွက်: 66.67 ဒီအရွယ်အစား၏ဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်းသစ်၏အပိုငျးပိုငျး

သစ်၏ကုန်ကျစရိတ်: 6237
1 ဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်းသစ်၏ကုန်ကျစရိတ်: 94.5
© www.zhitov.ru