ꯂꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ꯫ 11.25 ꯑꯦꯀꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ꯫ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 1125 ꯃꯤ2
ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ꯫ 135.41 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 9
ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 11
ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 8 (ꯁꯥꯏꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 30.41 ꯃꯤꯇꯔ, ꯒꯦꯠ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ - 26.41 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫)
ꯂꯦꯃꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 12
ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ꯫ - 4 ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃꯥ꯫
ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯄꯣꯂꯁꯤꯡ꯫: 44 (ꯒꯦꯠ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫)
ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ꯫:
ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩ꯫ 3 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯂꯩ꯫ 2.92 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯂꯩ꯫ 3.38 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯂꯦꯃꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ꯫ 3.08 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫

ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ꯫ 17600

ꯑꯄꯨꯟꯕ: 17600

© www.zhitov.ru