ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ꯫
ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ꯫

ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩ꯫: 6 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯄꯥꯀꯄꯥ꯫: 1 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫: 6 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 0.16 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫: 38 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
ꯕꯦꯗꯤꯡ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫: 1.2 ꯃꯤ3

ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯃꯜ꯫: 2400

© www.zhitov.ru