ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯗꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫
ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯗꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫

ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ꯫
ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯋꯥꯏꯗ꯫ 150 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯏꯚꯁ꯫ 500 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯋꯥꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯄꯥꯀꯄꯥ꯫ 5000 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯑꯋꯥꯡꯕ 2000 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 6200 ꯃꯤ.ꯃꯤ

ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯁꯥꯏꯖ꯫
ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯀꯦꯅꯚꯥꯁ ꯍꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ 6463 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯀꯦꯅꯚꯥꯁꯀꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ 6200 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯃꯐꯝ꯫ 40.1 ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩ꯫

ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 6463 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯦꯐꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 11
ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫ 0.53 ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫
ꯕꯦꯠꯇꯟ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 42
ꯀ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫ 0.97 ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 44 ꯄꯤꯁꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ꯫ 6 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ꯫ 28 ꯁꯤꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫
3.6 ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ꯫ 7.7 ꯁꯤꯠ ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ꯫ (ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯟ, ꯔꯨꯕꯦꯔꯣꯏꯗ ...) 41 ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩ꯫
ꯔꯨꯕꯦꯔꯣꯏꯗ꯫ 3 ꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ (ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔ ꯱꯵ ꯔꯣꯝ ꯊꯥꯏ꯫) ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫ 3 ꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ (ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔ ꯲꯰ ꯔꯣꯝ ꯊꯥꯏ꯫)
ꯑꯣꯚꯔꯂꯦꯞ ꯇꯧꯕꯥ꯫ 10%

ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯍꯤꯁꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ!


© www.zhitov.ru