ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫

ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ꯫
ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯋꯥꯏꯗ꯫ 150 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯃꯦꯟ ꯔꯨꯐ ꯑꯣꯚꯔꯍꯦꯡꯒ꯫ 500 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯋꯥꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ 6000 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯍꯧꯔꯀꯄꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 3000 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯃꯦꯟ ꯔꯨꯐ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ (ꯁ꯭ꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫) 6200 ꯃꯤ.ꯃꯤ

ꯃꯦꯟ ꯔꯨꯐ ꯁꯥꯏꯖ꯫
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 4950 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯀꯦꯅꯚꯥꯁꯀꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ (ꯁ꯭ꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫) 6200 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯃꯦꯟ ꯔꯨꯐ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫ 30.69 (61.38) ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩ꯫

ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 4950 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯦꯐꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 11 (22)
ꯔꯥꯐꯇꯔ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫ 0.41 (0.82) ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫
ꯕꯦꯠꯇꯟ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 25 (50)
ꯀ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫ 0.58 (1.16) ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 26 (52) ꯄꯤꯁꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ꯫ 6 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ꯫ 36 ꯁꯤꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫
2.5 ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ꯫ 7 ꯇꯉꯈꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯠ ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ꯫ (ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯟ, ꯔꯨꯕꯦꯔꯣꯏꯗ ...) 62 ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩ꯫
ꯔꯨꯕꯦꯔꯣꯏꯗ꯫ 5 ꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ (ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔ ꯱꯵ ꯔꯣꯝ ꯊꯥꯏ꯫) ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫ 4 ꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ (ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯥ ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯃꯤꯇꯔ ꯲꯰ ꯔꯣꯝ ꯊꯥꯏ꯫)
ꯑꯣꯚꯔꯂꯦꯞ ꯇꯧꯕꯥ꯫ 10%

ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯍꯤꯁꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ!


© www.zhitov.ru