3D

ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ - ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ꯫
ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ - ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ꯫
ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ - ꯁꯥꯏꯗ ꯚꯤꯎ꯫
ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ - ꯁꯥꯏꯗ ꯚꯤꯎ꯫

ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ - ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ꯫
ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫ - ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ꯫

ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫: 8 ꯃꯤ2
ꯄꯨꯂꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫: 9.6 ꯃꯤ3
ꯑꯦꯖ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 6.21 ꯃꯤ2
ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯔꯐꯦꯁ ​​ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 28.4 ꯃꯤ2
ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯄꯁꯤꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯨꯂꯒꯤ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯊꯪꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ꯫: 35.69 ꯃꯤ2
ꯑꯦꯛꯁꯤꯚꯦꯁꯅꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫: 21.69 ꯃꯤ3
ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫: 8.09 ꯃꯤ3


© www.zhitov.ru