ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ꯫

ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ꯫
ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ꯫


ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ꯫
ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ꯫

ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡ꯫

ꯇꯦꯟꯗꯣꯟ꯫
ꯇꯦꯟꯗꯣꯟ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ꯫
ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ꯫

ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ꯫
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫
ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯛꯂꯤꯅꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 36.2°
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯂꯦꯗꯔ꯫

ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ꯫
ꯂꯦꯗꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 2500 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 3000 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯂꯦꯗꯔꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ 900 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 12 + ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯁꯤꯡ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ

ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 2676 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 1116 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯐꯃꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ꯫ ꯃꯊꯛ 54 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯁ꯭ꯇꯦꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ꯫ 325 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯂꯦꯗꯔ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 36.2°

ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯠ꯫ 192 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 313 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯥꯏꯁꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 142 ꯃꯤ.ꯃꯤ

ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ꯫ 3.375 ꯃꯤ2
ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫ 1.665 ꯃꯤ2

ꯙꯥꯇꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯂꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫
ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯁꯤꯡ꯫ 7585 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ꯫ 3847 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ 5200 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯃꯥꯎꯟꯇꯁꯤꯡ꯫ 720 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯑꯄꯨꯟꯕ 17353 ꯃꯤ.ꯃꯤ


© www.zhitov.ru