ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫
ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫
ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ꯫ 24 ꯃꯤ2
ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯔꯨꯝ ꯏꯂꯨꯃꯤꯅꯦꯁꯟ꯫ 7200 ꯂꯨꯃꯦꯟ꯫ (lm)
ꯂꯦꯝꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯃꯤꯅꯁ ꯐ꯭ꯂꯛꯁ꯫ 1200 ꯂꯨꯃꯦꯟ꯫ (lm)

ꯂꯨꯃꯤꯅꯦꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔ꯫
ꯑꯦꯜ.ꯏ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯂꯦꯝꯄ꯫ 6 ꯄꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯑꯣꯟ 12 ꯋꯥꯠ = 72 ꯋꯥꯠ
ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ
ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯁꯦꯟꯇ ꯂꯦꯝꯄꯁꯤꯡ꯫ 6 ꯄꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯑꯣꯟ 30 ꯋꯥꯠ = 180 ꯋꯥꯠ
ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ
ꯏꯅꯀꯦꯟꯗꯦꯁꯦꯟꯇ ꯂꯦꯝꯄꯁꯤꯡ꯫ 6 ꯄꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯑꯣꯟ 120 ꯋꯥꯠ = 720 ꯋꯥꯠ


© www.zhitov.ru