ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ꯫
ꯇꯔꯅꯇꯦꯕꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯇꯔꯅꯇꯦꯕꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯦꯃꯞꯂꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯦꯃꯞꯂꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ꯫
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ... 12.5%
 • ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇꯀꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ 1
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯦꯞꯊ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯌꯅꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ꯫: 260 ꯃꯤ.ꯃꯤ
 • ꯄ꯭ꯔꯣꯠꯔꯨꯁꯟ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇꯀꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ F ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ꯫ 20 ꯃꯤ.ꯃꯤ
 • ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯛꯂꯤꯅꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 36.9°
  ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡ꯫

  ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ꯫
  ꯂꯦꯗꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 2520 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 1850 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯃꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ 800 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ꯫ 5
  ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ꯫ 2
  ꯂꯣꯌꯔꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ꯫ 3
  ꯔꯣꯇꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯁꯤꯡ꯫ 6
  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯁꯤꯡ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ

  ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯒꯤ ꯐꯂꯁꯤꯡ꯫
  ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩ꯫ 1574 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 1313 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯂꯩ꯫ 1049 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 788 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯂꯩ꯫ 1311 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 1050 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯅꯕꯥ꯫ 196 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯀꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ꯫ 263 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯂꯦꯗꯔ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 36.9° ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯂꯦꯚꯦꯂꯗꯒꯤ꯫

  ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 260 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯠ꯫ 158 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯔꯥꯏꯁꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 108 ꯃꯤ.ꯃꯤ


  © www.zhitov.ru