ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ꯫
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ... 31.4%
 • ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇꯀꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ 3
 • ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯛꯂꯤꯅꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 34.3°
  ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯥ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ꯫

  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯏꯑꯦꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯥ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯏꯑꯦꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯥ꯫

  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯦꯃꯞꯂꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯦꯃꯞꯂꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫

  ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
  ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫  ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ꯫
  ꯂꯦꯗꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 2500 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 3000 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯃꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ 800 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 10
  ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ꯫ 4 ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯁꯤꯡ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ

  ꯁ꯭ꯇꯦꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 2663 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 1775 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯀꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ꯫ 444 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯂꯦꯗꯔ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 34.3° ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯂꯦꯚꯦꯂꯗꯒꯤ꯫

  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡ꯫
  ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯠ꯫ 250 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 417 ꯃꯤ.ꯃꯤ
  ꯔꯥꯏꯁꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 200 ꯃꯤ.ꯃꯤ


  © www.zhitov.ru