3D

ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ꯫
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫
ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯛꯂꯤꯅꯦꯁꯅꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 39.8°
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯂꯦꯗꯔ꯫
ꯁꯥꯏꯗ ꯚꯤꯎ꯫
ꯁꯥꯏꯗ ꯚꯤꯎ꯫

ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ꯫
ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ꯫

ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯏꯑꯦꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯥ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯏꯑꯦꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯥ꯫

ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ꯫
ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯥ꯫

ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯇꯧꯕꯥ꯫ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥ꯫
ꯂꯦꯗꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 2.5 ꯃꯤ     (2500 ꯃꯤ.ꯃꯤ)
ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ 3000 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 13
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯁꯤꯡ꯫ 50 ꯃꯤ.ꯃꯤ

ꯁ꯭ꯇꯦꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯕꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯡ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 4167 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯂꯦꯗꯔ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ꯫ 39.8°

ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡ꯫
ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯠ꯫ 192 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 281 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯥꯏꯁꯔꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ 142 ꯃꯤ.ꯃꯤ


© www.zhitov.ru