ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯚꯤꯎ꯫
ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯚꯤꯎ꯫
ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯗ ꯋꯥꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ꯫
ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯗ ꯋꯥꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ꯫

ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 11.25 ꯃꯤ2
ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯍꯥꯎꯁ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫: 22.86 ꯃꯤ3
ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫: 14 ꯃꯤ

ꯌꯨꯃꯊꯛ ꯃꯐꯝ꯫: 17.67 ꯃꯤ2
ꯁꯥꯏꯗ ꯋꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 9.45 ꯃꯤ2 (2 x 4.725)
ꯐꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 10.16 ꯃꯤ2 (2 x 5.08)
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ꯫: 37.28 ꯃꯤ2

ꯑꯥꯔꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫: 6027 ꯃꯤ.ꯃꯤ (6 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ)

ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤ꯫: 77.96 ꯃꯤ


© www.zhitov.ru