ꯇꯦꯔꯥꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯇꯦꯔꯥꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝ ꯂꯣꯒꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯏꯪ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ꯫
ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝ ꯂꯣꯒꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯏꯪ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ꯫

ꯇꯦꯔꯥꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ 60 ꯃꯤ2
ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯔꯣꯁꯤꯡ꯫ 39
ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ 134 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯡꯕ 3 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝ ꯂꯣꯒꯁꯤꯡ꯫ 228 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜ ꯏꯅꯤꯁꯤꯑꯦꯜ꯫ 30 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
ꯃꯦꯟ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ 1140 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜ꯫ 30 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ

ꯌꯨꯝꯐꯝ: ꯕꯦꯖꯗꯒꯤ ꯃꯤꯃꯤ 80 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯣꯌꯔꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ꯫
ꯔꯕ꯭ꯕꯔ ꯀꯨꯁꯟ꯫ 100*100*5 ꯃꯤ.ꯃꯤ 380 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ


© www.zhitov.ru