ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ꯫
ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ꯫

ꯐꯛꯂꯥꯡ A1
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫: 4.17 ꯃꯤ2
ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯗꯅꯥ꯫: 1.01 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 3.16 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫: 105 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯇ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ꯫: 0.15 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫

ꯐꯛꯂꯥꯡ B1
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫: 3.68 ꯃꯤ2
ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯗꯅꯥ꯫: 0.39 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 3.29 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫: 110 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯇ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ꯫: 0.9 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫

ꯐꯛꯂꯥꯡ C1
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫: 4.17 ꯃꯤ2
ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯗꯅꯥ꯫: 1.4 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 2.77 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫: 92 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯇ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ꯫: 1 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫

ꯐꯛꯂꯥꯡ D1
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫: 3.68 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫: 123 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ
ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯇ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ꯫: 1.5 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫

ꯑꯄꯨꯟꯕ
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫: 15.68 ꯃꯤ2
ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯗꯅꯥ꯫: 2.8 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫: 12.88 ꯃꯤ2
ꯇꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫: 429 ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ

ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯁꯤꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫: 150.3 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯄ꯭ꯂꯤꯟꯇ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ꯫: 3.55 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫: 6.4 ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫

ꯇꯥꯏꯂꯒꯤ ꯃꯃꯜ꯫: 2576.5
ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯃꯜ꯫: 5153


© www.zhitov.ru