കിണറ്റിന്റെ വോളിയം: 2.9 മീറ്റർ3

കിണറുകളും കുഴിക്കാൻ കുറഞ്ഞ: 1450
മണ്ണ് നീക്കം ചെലവ്: 580

മൊത്തത്തിൽ: 2030


© www.zhitov.ru