തണുത്ത, ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ അനുപാതം
തണുത്ത, ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ അനുപാതം
മിശ്രിതത്തിനുശേഷം ജലത്തിന്റെ താപനില 27.9°
തണുത്ത വെള്ളം 71.4% (50 L)
ചൂട് വെള്ളം 28.6% (20 L)


© www.zhitov.ru