പ്ലാനുകൾ ശേഷി
പ്ലാനുകൾ ശേഷി

കണക്കുകൂട്ടല് ഫലങ്ങൾ
പാര്ട്ടി വോളിയം 5.76 മീറ്റർ3 അഥവാ 5760 L
ദ്രാവക അളവ് 3.6 മീറ്റർ3 അഥവാ 3600 L
ഫ്രീ വാള്യം 2.16 മീറ്റർ3 അഥവാ 2160 L

ചുവടെ പ്രദേശത്ത് 3.6 മീറ്റർ2
ലാറ്ററൽ ഉപരിതല ഏരിയ 12.16 മീറ്റർ2
കണ്ടെയ്നർ മൊത്തം ഏരിയ 19.36 മീറ്റർ2


© www.zhitov.ru