റിസീവർ അളവുകൾ
റിസീവർ അളവുകൾ

റിസീവർ വോളിയം 0.057 മീറ്റർ3     (56717170 മിമി3)    അഥവാ 56.717 ലിറ്റർ
റിസീവർ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം 0.336 മീറ്റർ2     (336323 മിമി2)© www.zhitov.ru