പദ്ധതി സഞ്ചിക്ക് ഷീറ്റ്
പദ്ധതി സഞ്ചിക്ക് ഷീറ്റ്
ചുറ്റളവ് ഒത്തുകളി 48 ഉറക്കത്തില്
ഒരു വിമാനത്തിൽ ഉറ്റു 21 ഉറക്കത്തില്
ഒരു ഷീറ്റിലെ ഫാസ്റ്റനറുകളും മാത്രം 69 ഉറക്കത്തില്
ഒരു ഷീറ്റ് പ്രദേശത്തെ 3 മീറ്റർ2
ഏരിയ 100 മീറ്റർ2
ഷീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 33.3 ഉറക്കത്തില്
ആകെ കുറവുകളും 2298 ഉറക്കത്തില്


© www.zhitov.ru