ബാര്ജിന് plasterboard
ബാര്ജിന് plasterboard
പ്രൊഫൈൽ
പ്രൊഫൈൽ


ഏരിയ പാർട്ടീഷൻ: 12.6 മീറ്റർ2 അഥവാ 25.2 മീറ്റർ2 ഇരുഭാഗത്തും
drywall പാളികൾ എണ്ണം: 10 ഉറക്കത്തില് (2 പാളി)
ഗൈഡ് പ്രൊഫൈൽ: 14.6 മീറ്റർ അഥവാ 5 3 മീറ്റർ കഷണങ്ങൾ
റാക്ക് പ്രൊഫൈൽ: 33.1 മീറ്റർ അഥവാ 12 3 മീറ്റർ കഷണങ്ങൾ

Drywall സ്ക്രൂകളും: 191 ഉറക്കത്തില് അഥവാ 382 ഉറക്കത്തില് ഇരുഭാഗത്തും
ഫ്രെയിം വേണ്ടി സ്ക്രൂകളും: 158 ഉറക്കത്തില്
സ്വയം എല്ലാം: 349 ഉറക്കത്തില് അഥവാ 540 ഉറക്കത്തില് ഇരുഭാഗത്തും

മുദ്രവെച്ചു: 14.6 മീറ്റർ
Reinforcing ടേപ്പ്: 37 മീറ്റർ അഥവാ 74 മീറ്റർ ഇരുഭാഗത്തും
വൈദുതിരോധനം: 12.6 മീറ്റർ2 или 0.63 മീറ്റർ3 50 മില്ലിമീറ്റർ കനം ചെയ്തത്

Primer: 2.52 L അഥവാ 5.04 L ഇരുഭാഗത്തും
സില്ലി: 11.34 കി.ഗ്രാം അഥവാ 22.68 കി.ഗ്രാം ഇരുഭാഗത്തും
സില്ലി ഫിനിഷ്: 15.12 കി.ഗ്രാം അഥവാ 30.24 കി.ഗ്രാം ഇരുഭാഗത്തും
ചായം: 2.52 L അഥവാ 5.04 L ഇരുഭാഗത്തും

© www.zhitov.ru