വാൾ ക്ലാഡിംഗ് ഡയഗ്രം
വാൾ ക്ലാഡിംഗ് ഡയഗ്രം
ഇനം വലുപ്പം
ഇനം വലുപ്പം

മുഴുവൻ വരികളും 16
ആകെ വരികൾ 20.09
ബോർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വിടവ് 10 മിമി
മതിൽ പ്രദേശം 4.8 മീറ്റർ2     (4800000 മിമി2)
ഭാഗങ്ങളുടെ കോണുകൾ മുറിക്കൽ 18.4° ഒപ്പം 18.4°

ഭാഗങ്ങളുടെ നീളം
#20. 0.66 മീറ്റർ     (660 മിമി)
#19. 1.32 മീറ്റർ     (1320 മിമി)
#18. 1.98 മീറ്റർ     (1980 മിമി)
#17. 2.4 മീറ്റർ     (2400 മിമി)
#1-16. 2.4 മീറ്റർ     (2400 മിമി)

എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും നീളം 44.76 മീറ്റർ     (44760 മിമി)


© www.zhitov.ru