Dimenshɔn dɛn we i kam pan wan af pan di men ruf.
Dimenshɔn dɛn we i kam pan wan af pan di men ruf.

Di fɔs data we dɛn gi
Rafter Width we de na di wɔl 150 mm
Rafter tik we i tik 50 mm
Men ruf we de ɔp ɔp 500 mm
Di wayd we di men ruf gɛt along di wɔl dɛn 6000 mm
Ayt frɔm di biginin fɔ di ruf to di rij 3000 mm
Main ruf lɔng (sket fɔ sket) 6200 mm

Men ruf saiz
Ayt fɔ di men ruf 4950 mm
Di wayd we di kanvas gɛt (sket fɔ sket) 6200 mm
Men ruf eria 30.69 (61.38) skwea mita dɛn

Rafter lɔng 4950 mm
Nɔmba fɔ di raf dɛn 11 (22)
Volyum fɔ di raf matirial dɛn 0.41 (0.82) kubik mita dɛn
Nɔmba fɔ di row dɛn fɔ di bat bod dɛn 25 (50)
Di volyum fɔ di bod dɛn we de na di kret 0.58 (1.16) kubik mita dɛn ɔ 26 (52) pies dɛn bay 6 mita dɛn
Di amount of ruf matirial fɔ di men ruf 36 sheet dɛn
2.5 row dɛn bay 7 sheet wayd fɔ ɛni af
Di tin dɛn we dɛn kin yuz fɔ mek ruf (glasin, rubɛrɔyd ...) 62 skwea mita dɛn
Ruberoid we dɛn kɔl Ruberoid 5 rol dɛn (15 skwea mita fɔ wan rol) ɔ glasin we dɛn kɔl glasin 4 rol dɛn (20 skwea mita fɔ wan rol)
We dɛn de ɔvalap 10%

Fɔ mek yu ebul fɔ kɔl di tin dɛn we yu go yuz fɔ du di wok kɔrɛkt wan, rid di ɛp!


© www.zhitov.ru