Jɛnɛral drɔin fɔ di stɛp dɛn
Jɛnɛral drɔin fɔ di stɛp dɛn

stɛp dɛn
stɛp dɛn

Step saiz dɛn
Step saiz dɛn
Di dimɛnshɔn dɛn fɔ di pat dɛn we gɛt di bɔwstring
Di dimɛnshɔn dɛn fɔ di pat dɛn we gɛt di bɔwstring

Di tin dɛn we dɛn kin tɔk bɔt
Kɔnfɔm to di kɔnvɛnshɔn fɔmula
Sufayf stɛp dip
Konvinyent angle fɔ inklin di stɛp dɛn 39.8°
Lada we izi fɔ yuz

Di fɔs data we dɛn gi
Lada ayt 2500 mm
Di lɔng we di stej de na di plan 3000 mm
Di wit we di lada gɛt 900 mm
Nɔmba fɔ di stɛp dɛn 13
Step tik we yu de tik 50 mm
ledj stɛp dɛn 50 mm
Tik we di bowstring tik 60 mm

Di amount of matirial fɔ wan bowstring 5390 mm
Angul fɔ di lada 39.8°

Step saiz dɛn
Step Ayt 192 mm
Step dip 281 mm
Riser ayt 142 mm
Di eria fɔ ɔl di stɛp dɛn 3.285 m2


© www.zhitov.ru