Jɛnɛral drɔin fɔ di stɛp dɛn
Jɛnɛral drɔin fɔ di stɛp dɛn

Fɔ si am bifo
Fɔ si am bifo


We yu si am frɔm ɔp
We yu si am frɔm ɔp

Step saiz dɛn
Step saiz dɛn

Tεndon
Tεndon
stɛp sɔpɔt
stɛp sɔpɔt

stɛp dɛn
stɛp dɛn

Di tin dɛn we dɛn kin tɔk bɔt
Kɔnfɔm to di kɔnvɛnshɔn fɔmula
Sufayf stɛp dip
Konvinyent angle fɔ inklin di stɛp dɛn 36.2°
Lada we izi fɔ yuz

Di fɔs data we dɛn gi
Lada ayt 2500 mm
Di lɔng we di stej de na di plan 3000 mm
Di wit we di lada gɛt 900 mm
Nɔmba fɔ di stɛp dɛn 12 + eria
Step tik we yu de tik 50 mm
ledj stɛp dɛn 50 mm

Di lɔng we di strɛch we de ɔp na di stɛp dɛn lɔng 2676 mm
Di lɔng we di strɛch we de dɔŋ na di stɛp dɛn lɔng 1116 mm
Distans frɔm di biginin fɔ di bɔwstring to di fɔs sɔpɔt ɔp 54 mm
Sɔpɔt fɔ fasten stɛp 325 mm
Angul fɔ di lada 36.2°

Step saiz dɛn
Step Ayt 192 mm
Step dip 313 mm
Riser ayt 142 mm

Di eria fɔ ɔl di stɛp dɛn 3.375 m2
Sayt matirial eria 1.665 m2

Nɔmba fɔ di mɛtal profayl
Bowstring dɛn we dɛn kin yuz 7585 mm
sɔpɔt dɛn 3847 mm
eria 5200 mm
Atikul dɛn we dɛn kin put 720 mm
Ɔl 17353 mm


© www.zhitov.ru