Di tin dɛn we dɛn kin tɔk bɔt
Kɔnfɔm to di kɔnvɛnshɔn fɔmula
Sufayf stɛp dip
Konvinyent angle fɔ inklin di stɛp dɛn 39.8°
Lada we izi fɔ yuz
Sayd we yu de si am
Sayd we yu de si am

Fɔ si am bifo
Fɔ si am bifo

Step dayagram we yu go yuz
Step dayagram we yu go yuz

We yu si am frɔm ɔp
We yu si am frɔm ɔp

Stringer drɔin we dɛn de drɔ
Stringer drɔin we dɛn de drɔ

Step drɔin
Step drɔinDi fɔs data we dɛn gi
Lada ayt 2500 mm
Di lɔng we di stej de na di plan 3000 mm
Nɔmba fɔ di stɛp dɛn 13
Step tik we yu de tik 50 mm
ledj stɛp dɛn 50 mm

Stej dɛn we strɔng pas am
Stringer lɔng 3873 mm
Angul fɔ di lada 39.8°

Step saiz dɛn
Step Ayt 192 mm
Step dip 281 mm
Riser ayt 142 mm


© www.zhitov.ru