ನಾಳದ ವಿಭಾಗೀಯ ಚಿತ್ರ
ನಾಳದ ವಿಭಾಗೀಯ ಚಿತ್ರ
ನಾಳದ ಪ್ರದೇಶ 0.012 ಮೀ2     (12272 ಎಂಎಂ2)

ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಂಟೆಗೆ 132.536 ಮೀ3     (132535940073 ಎಂಎಂ3)
ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2.209 ಮೀ3     (2208932335 ಎಂಎಂ3)
ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 0.037 ಮೀ3     (36815539 ಎಂಎಂ3)


© www.zhitov.ru