ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
Rafter
Rafter
បញ្ជរ
បញ្ជរ
struts
struts


ទំហំធាតុ
ពត៌មានលំអិត 1. 6000 មម - 1 កុំព្យូទ័រ PC ។
ពត៌មានលំអិត 2. 3195 មម - 2 កុំព្យូទ័រ PC ។
ពត៌មានលំអិត 3. 994 មម - 1 កុំព្យូទ័រ PC ។
ពត៌មានលំអិត 4. 681 មម - 2 កុំព្យូទ័រ PC ។
ពត៌មានលំអិត 5. 349 មម - 2 កុំព្យូទ័រ PC ។
ពត៌មានលំអិត 6. 1053 មម - 2 កុំព្យូទ័រ PC ។
ពត៌មានលំអិត 7. 876 មម - 2 កុំព្យូទ័រ PC ។
ពត៌មានលំអិត 8. 487 មម - 2 កុំព្យូទ័រ PC ។

ឈើ
ប្រវែងសរុប 20273 មម (20.27 ម៉ែត្រ)
ទំហំនៃឈើនេះ 0.101 ម៉ែត្រ3


© www.zhitov.ru