ទំហំនៃឈើនេះ: 0.99 ម៉ែត្រ3

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទី 1 ឬឈើ: 0.015 ម៉ែត្រ3
នៅក្នុងមួយម៉ែត្រគូប: 66.67 បំណែកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឬឈើនៃទំហំនេះ

ការចំណាយនៃការឈើនេះ: 6237
ការចំណាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទី 1 ឬឈើ: 94.5
© www.zhitov.ru