គំនូរផ្នែកបំពង់
គំនូរផ្នែកបំពង់
តំបន់ឌុយ 0.012 ម៉ែត្រ2     (12272 មម2)

បរិមាណខ្យល់ ក្នុងមួយម៉ោង 132.536 ម៉ែត្រ3     (132535940073 មម3)
បរិមាណខ្យល់ ក្នុងមួយនាទី 2.209 ម៉ែត្រ3     (2208932335 មម3)
បរិមាណខ្យល់ ក្នុងមួយវិនាទី 0.037 ម៉ែត្រ3     (36815539 មម3)


© www.zhitov.ru