គម្រោងការកសាងសមត្ថភាព
គម្រោងការកសាងសមត្ថភាព

នេះជាលទ្ធផលនៃការគណនា
ទំហំនៃធុង 5.76 ម៉ែត្រ35760 លីត្រ
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការរាវ 3.6 ម៉ែត្រ33600 លីត្រ
កម្រិតសំឡេងដោយឥតគិតថ្លៃ 2.16 ម៉ែត្រ32160 លីត្រ

តំបន់នៃបាត 3.6 ម៉ែត្រ2
ផ្ទៃក្រោយ 12.16 ម៉ែត្រ2
ផ្ទៃដីសរុបរបស់ធុង 19.36 ម៉ែត្រ2


© www.zhitov.ru