ទិដ្ឋភាពខាងមុខចំហៀងនិងទិដ្ឋភាព
ទិដ្ឋភាពខាងមុខចំហៀងនិងទិដ្ឋភាព
វិមាត្រនៃដំបូល
វិមាត្រនៃដំបូល


ផ្ទះកញ្ចក់តំបន់: 11.25 ម៉ែត្រ2
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃផ្ទះកញ្ចក់: 21.38 ម៉ែត្រ3
បរិវេណ: 14 ម៉ែត្រ

ផ្ទៃដីសរុបរបស់ glazing: 36.36 ម៉ែត្រ2
តំបន់ដំបូល: 13.36 ម៉ែត្រ2 (2 x 6.68)
តំបន់នៃជញ្ជាំងចំហៀង: 13.5 ម៉ែត្រ2 (2 x 6.75)
ផ្នែកខាងក្រៅតំបន់: 9.5 ម៉ែត្រ2 (2 x 4.75)

ប្រវែងនៃសម្ភារៈស៊ុម: 122.12 ម៉ែត្រ


© www.zhitov.ru