សំខាន់បំផុត
សំខាន់បំផុត
របង
របង

ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌលនៃផ្លូវរថភ្លើងនេះ 104 មម
ចម្ងាយរវាងផ្លូវរថភ្លើងនេះ 44 មម

កំណាត់កម្ពស់

  1. 1400 មម - 2 បំណែក.
  2. 1450 មម - 2 បំណែក.
  3. 1495 មម - 2 បំណែក.
  4. 1536 មម - 2 បំណែក.
  5. 1571 មម - 2 បំណែក.
  6. 1602 មម - 2 បំណែក.
  7. 1628 មម - 2 បំណែក.
  8. 1650 មម - 2 បំណែក.
  9. 1668 មម - 2 បំណែក.
10. 1682 មម - 2 បំណែក.
11. 1692 មម - 2 បំណែក.
12. 1698 មម - 2 បំណែក.
13. 1700 មម - 1 បំណែក.


© www.zhitov.ru